LINQ do XML: wybierając elementy, jeśli wartość atrybutu jest równa wartość węzłem w IEnumerable <XElement>


8

utworzyć IEnumerable obiekt, który zawiera tylko węzły chcę z pliku xml:

IEnumerable<XElement> rosters = XDocument.Load("roster.xml") 
       .Elements("rosterlist") 
       .Elements("roster") 
       .Where(w => w.Element("division") 
         .Value 
         .Equals("SUPER AWESOME DIVISION")); 

więc jest to zbiór te:

<rosterlist> 
  <roster> 
   <userid>1</userid> 
   <name></name> 
   <etc></etc> 
  </roster> 
  <roster> 
   <userid>2</userid> 
   <name></name> 
   <etc></etc> 
  </roster> 
</rosterlist> 

chcę złapać tylko użytkownikom, gdzie atrybut userid również userid węzeł w kolekcji rosters.

IEnumerable<XElement> users = XDocument.Load("user.xml") 
       .Elements("userlist") 
       .Elements("user") 
       .Where(w => rosters.Elements("userid") 
         .Contains(w.Attribute("userid").Value)); 

Ale to daje mi błąd:

argumentów typu dla metody 'System.Linq.Enumerable.Contains (System.Collections.Generic.IEnumerable, TSource)' nie można wywieść z stosowanie. Spróbuj jawnie określić argumenty typu.

Co jest nie tak z moim podejściem?

6

Jednym z problemów, jaki widzę, jest to, że w ostatnim fragmencie kodu, ...Elements("userid") zwraca listę obiektów XElement, które nie mogą zawierać ciągu zwracanego przez właściwość Value. To powinno działać ...

IEnumerable<XElement> rosters = obRoot.Elements("rosterlist").Elements("roster"); 
var rosterUserIds = (rosters.Elements("userid").Select(r => r.Value)); 
IEnumerable<XElement> users = obRoot.Elements("userlist").Elements("user") 
    .Where(u => rosterUserIds.Contains(u.Attribute("userid").Value)); 

Jednak chciałbym to zrobić za pomocą sprzężenia zapytanie .. Wybierz użytkownika przyłączyć spisy dotyczące identyfikatora
Byłoby iść coś takiego

string sXml = @" 
<root> 
<rosterlist> 
  <roster> 
   <userid>1</userid> 
   <name>R1</name> 
   <etc></etc> 
  </roster> 
  <roster> 
   <userid>2</userid> 
   <name>R2</name> 
   <etc></etc> 
  </roster> 
</rosterlist> 
<userlist> 
  <user userid='1'> 
   <name>User on roster</name> 
  </user> 
  <user userid='5'> 
   <name>User not on roster</name> 
  </user> 
</userlist> 
</root> 

"; 

XElement obRoot = XElement.Parse(sXml); 
var results = from user in obRoot.Elements("userlist").Elements("user") 
  join roster in obRoot.Elements("rosterlist").Elements("roster") 
  on user.Attribute("userid").Value equals roster.Element("userid").Value 
  select new {Name=user.Element("name").Value, RosterName=roster.Element("name").Value} ; 

foreach (var v in results) 
{ 
  Console.WriteLine("{0, -20} on Roster {1, -20}", v.Name, v.RosterName); 
} 

Wyjścia:

User on roster on Roster R1