Khởi động lại IIS nếu dll mới bị rơi vào thùng rác?


6

Tôi có phải khởi động lại IIS nếu tôi thả một DLL mới vào thùng thư mục ảo của tôi không?

12

Không có bạn không phải làm, ứng dụng sẽ tái chế, nhưng không cần thiết IISReset

  0

Đó là những gì tôi nghĩ ... cảm ơn 23 sep. 082008-09-23 19:59:10


4

Không có bạn không phải khởi động lại IIS. Tuy nhiên, quy trình công nhân của bạn sẽ tự động tái chế chính nó.


1

Nếu ứng dụng của bạn là một ứng dụng ASP.NET, tôi tin rằng AppDomain sẽ khởi động lại, nhưng quá trình công nhân (w3wp.exe) sẽ KHÔNG. Đối với hầu hết các mục đích, một thiết lập lại AppDomain là đủ để xóa trạng thái nhưng đối với một số (thường là để làm với unmanaged DLLs đã được nạp trong quá trình này) có thể không đủ. Trong những trường hợp này, IISRESET sẽ hoạt động.