Hỗ trợ phương ngữ SQL 2008 cho NHibernate


7

Có ai đang làm việc hoặc biết liệu có tồn tại một phương ngữ 2k8 SQL cho NHibernate không?

  0

Trang này có một số thông tin về chủ đề: [NHibernate và Ms Sql Server 2008: Ngày, Giờ, DateTime2 và DateTimeOffset] (http://nhforge.org/blogs/nhibernate/archive/2009/03/11/nhibernate -and-ms-sql-server-2008-date-time-datetime2-và-datetimeoffset.aspx) 11 may. 092009-05-11 13:52:20

8

Đây là asked on the NHibernate Google Group recently - rõ ràng là phương ngữ SQL 2005 nên làm việc với SQL 2008.

vị trí Definitive của tiếng địa phương - kiểm soát nguồn là here, tải nhị phân là here.


8

MsSql2008Dialect có sẵn here.

Fabio Mulo vừa phát hành Beta1 of NHibernate 2.1 nên đi kèm với MsSql2008Dialect và support the new DateTime datatypes, nhưng tôi không thấy bất kỳ điều gì liên quan đến các kiểu dữ liệu khác. Dù sao, Beta1 dường như thực sự tốt, tôi đang thử nghiệm nó và nhìn tốt.