Cấu hình song song TortoiseSVN không chính xác


8

Sau khi nâng cấp lên phiên bản TortoiseSVN mới nhất (1.5.2.13595), menu ngữ cảnh của nó không còn khả dụng nữa.

Khi cố gắng để chạy nó bằng tay, tôi nhận được lỗi này:

The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. 
Please see the application event log for more detail 

Nhật ký ứng dụng cho thấy điều này

Activation context generation failed for "C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseSVN.dll". 
Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.30411.0" could not be found. 
Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis. 
9

Tôi nhớ tôi đã nhìn thấy điều này trước ngay sau khi gửi bài đến SO

Dường như các phiên bản sau của TortoiseSVN được tạo bằng Visual Studio 2008 SP1 (do đó số bản dựng 9.0.30411.0)

Cài đặt sửa chữa VC2008 SP1 Redistributable

+1

Đối với phiên bản 64 bit của TortoiseSVN, bạn cần 64bit redistributable, được tìm thấy tại http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA9257CA-337F-4B40-8C14-157CFDFFEE4E&displaylang=en. 30 may. 092009-05-30 17:44:55


0

Xác nhận làm việc trên các cửa sổ 7 x64.