Cách sao chép tệp trong C#


7

Tôi muốn sao chép tệp từ A sang B trong C#. Làm thế nào để làm điều đó?

12

Phương pháp File.Copy:

MSDN Link


1

System.IO.File.Copy


2

Sử dụng lớp FileInfo.

FileInfo fi = new FileInfo("a.txt"); 
fi.CopyTo("b.txt"); 

14

Nếu không có bất kỳ lỗi xử lý mã:

File.Copy(path, path2);