LINQ to SQL - Nhóm theo giờ


11

Làm thế nào tôi có thể nhóm kết quả của truy vấn LINQ to SQL theo giờ xem xét rằng kiểu cột là DateTime?

23

Đây là giải pháp cho giờ kỹ thuật (ít bối cảnh).

var query = myDC.Orders 
  .GroupBy(x => x.OrderDate.Hour) 
  .Select(g => new { 
   Hour = g.Key, 
   Amount = g.Sum(x => x.OrderAmount) 
  }); 

nào tạo này:

SELECT SUM([t1].[OrderAmount]) AS [Amount], [t1].[value] AS [Hour] 
FROM (
  SELECT DATEPART(Hour, [t0].[OrderDate]) AS [value], [t0].[OrderAmount] 
  FROM [dbo].[Orders] AS [t0] 
  ) AS [t1] 
GROUP BY [t1].[value] 

Dưới đây là một giải pháp cho giờ làm việc (context-ful).

DateTime zeroDate = new DateTime(2008, 1, 1); 

var query = myDC.Orders 
  .GroupBy(x => System.Data.Linq.SqlClient.SqlMethods.DateDiffHour(zeroDate, x.OrderDate) 
  ) 
  .Select(g => new { Hours = g.Key, Amount = g.Sum(x => x.OrderAmount) }) 
  .Select(x => new { Hour = zeroDate.AddHours(x.Hours), Amount = x.Amount}); 

nào tạo này:

SELECT DATEADD(ms, (CONVERT(BigInt,(CONVERT(Float,[t2].[value2])) * 3600000)) % 86400000, DATEADD(day, (CONVERT(BigInt,(CONVERT(Float,[t2].[value2])) * 3600000))/86400000, @p1)) AS [Hour], [t2].[value] AS [Amount] 
FROM (
  SELECT SUM([t1].[OrderAmount]) AS [value], [t1].[value] AS [value2] 
  FROM (
   SELECT DATEDIFF(Hour, @p0, [t0].[OrderDate]) AS [value], [t0].[OrderAmount] 
   FROM [dbo].[Orders] AS [t0] 
   ) AS [t1] 
  GROUP BY [t1].[value] 
  ) AS [t2] 

Ugh - đó bigint/float/vài phần nghìn giây thứ là xấu xí và khó xác minh. Tôi thích làm việc bổ sung trở lại trên các mặt hàng:

var results = myDC.Orders 
  .GroupBy(x => System.Data.Linq.SqlClient.SqlMethods.DateDiffHour(zeroDate, x.OrderDate) 
  ) 
  .Select(g => new { Hours = g.Key, Amount = g.Sum(x => x.OrderAmount) }) 
  .ToList() 
  .Select(x => new { Hour = zeroDate.AddHours(x.Hours), Amount = x.Amount}); 

nào tạo này:

SELECT SUM([t1].[OrderAmount]) AS [Amount], [t1].[value] AS [Hours] 
FROM (
  SELECT DATEDIFF(Hour, @p0, [t0].[OrderDate]) AS [value], [t0].[OrderAmount] 
  FROM [dbo].[Orders] AS [t0] 
  ) AS [t1] 
GROUP BY [t1].[value] 

Và đây là cách thứ ba làm những giờ contextful. Cái này rất thân thiện, nhưng có chuỗi logic trong cơ sở dữ liệu (yuck).

var query = myDC.Orders 
  .GroupBy(x => new DateTime(x.OrderDate.Year, x.OrderDate.Month, x.OrderDate.Day, x.OrderDate.Hour, 0, 0)) 
  .Select(g => new { Hour = g.Key, Amount = g.Sum(x => x.OrderAmount) }); 

nào tạo

SELECT SUM([t1].[OrderAmount]) AS [Amount], [t1].[value] AS [Hour] 
FROM (
  SELECT CONVERT(DATETIME, (CONVERT(NCHAR(4), DATEPART(Year, [t0].[OrderDate])) + ('-' + (CONVERT(NCHAR(2), DATEPART(Month, [t0].[OrderDate])) + ('-' + CONVERT(NCHAR(2), DATEPART(Day, [t0].[OrderDate])))))) + (' ' + (CONVERT(NCHAR(2), DATEPART(Hour, [t0].[OrderDate])) + (':' + (CONVERT(NCHAR(2), @p0) + (':' + CONVERT(NCHAR(2), @p1)))))), 120) AS [value], [t0].[OrderAmount] 
  FROM [dbo].[Orders] AS [t0] 
  ) AS [t1] 
GROUP BY [t1].[value]